O SOUTĚŽI – ABOUT THE COMPETITION

Rada městské části Praha 7 dne 17. května 2016 schválila výsledky mezinárodní architektonické soutěže. Výsledky, jednotlivé návrhy a hodnocení poroty jsou k vidění na stránce VÝSLEDKY

The City District Council of Prague 7 on May 17th 2016 approved the results of the international architectural competition. The results, all the proposals and jury evaluation are available on page RESULTS

 

 

-for English scroll down –

 

Předmětem soutěže je zhotovení návrhu rekonstrukce budovy, včetně interiéru budovy na adrese U Průhonu 1338/38 pro sídlo Úřadu městské části Praha 7. Soutěž hledá odpověď na otázku, jak má v 21. století vypadat radnice městské části: jak na stávajícím skeletu budovy vytvořit dům, který bude reprezentativní, uživatelsky přívětivý a bude umět stárnout a zachovat si svou důstojnost i za 50 či více let.

Městská část Praha 7 je připravena do rekonstrukce domu včetně všech technologií investovat 150 mil. Kč (bez DPH). Návrh je nutné přizpůsobit termínu nastěhování úřadu do zrekonstruované budovy – prosinec 2018, tedy i tomu, aby nedošlo k nutnosti vytváření a projednávání dokumentace k územnímu řízení. To znamená, že dům se rekonstrukcí nebude zvětšovat a jediným možným rozšířením stávajícího objemu jsou balkony. Jedná se o stavbu, která nesplňuje dnešní požadavky na tepelně technické vlastnosti. Rekonstrukcí, která zahrnuje kompletní výměnu obvodového pláště a všech technologií, by měla vzniknout technologicky i materiálově trvanlivá budova v nejvyšší možné energetické třídě s rozumnými provozními náklady.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější a nejzajímavější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější soutěžní návrh), které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Městská část Praha 7 bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro zhotovení projektové dokumentace nového sídla úřadu městské části.

Autoři oceněných návrhů budou vyzváni vyhlašovatelem do jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bude s nimi jednáno v pořadí dle umístění.

Mgr. Jan Čižinský – starosta Městské části Praha 7 / Mayor of the District of Prague 7

Lenka Burgerová – radní Městské části Praha 7 pro rozvoj a architekturu

Council member of the District of Prague 7 for development and architecture

Pavel Zelenka – radní pro nové sídlo Úřadu městské části Praha 7

Council member in charge of the new seat of the District of Prague 7

Martin Hlaváček – architekt stavby U Průhonu 38 / architect of the building U Pruhonu 38

 

ENGLISH

The subject of the competition is making the design of the reconstruction and of the interior of the building at UPrůhonu 1338/38 for the seat of the Municipal Office of Prague 7 district. The competition is looking for an answer to the question of how the town hall should look like in the 21st century: how to use the existing structure to build a house that is representative, user-friendly and above all able to grow old and to maintain its dignity for 50 years or more.

The district of Prague 7 is ready to invest 150 million CZK (without VAT ) in the reconstruction of the building, including all technologies. The proposal must respect the date of moving of the office in a renovated building – winter 2018, and therefore avoid the need for developing and negotiating documentation for zoning permission. This means that the only possible extension of an existing volume is balconies. The existing building does not meet today‘s requirements for energy efficiency. Its reconstruction should include complete rethinking of the building envelope and all the technology and should lead to a durable house in the highest energy class with reasonable operating costs of technology.

The purpose and aim of the competition is to find and reward the most suitable and the most interesting solution to the subject of the competition (i.e. the most suitable competition design), which fulfils the requirements of the announcer as contained in the present competition conditions and assignment. Among the prize-winning competition designs the district of Prague 7 will look for partners that would work on the projet documentation for the new seat of the Municipal Office of the district.

The prize-winning participants will be invited to the negotiation procedures without public notification, pursuant to Article 23, Paragraph 6 of the Public Procurement Act, no. 137/2006 Coll. The negotiations will be in order of success in the competition.