VÝSLEDKY

Porota, ve které zasedali starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský a radní pro rozvoj Lenka Burgerová spolu s architekty Jörnem Aramem Bihainem z Belgie, Silvií Brandi ze Španělska a Lukášem Kordíkem ze Slovenska a s českými architekty Kamilem Mrvou a Lukášem Kohlem, podpořena náhradníky poroty radním pro nové sídlo úřadu Pavlem Zelenkou a architektkou Magdalenou Rochovou, udělila jednohlasně tyto ceny:

 

1. CENA

(CZ) Atelier bod architekti: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Jan Svoboda  06

1. cena: návrh č. 35 – 2. kolo č. 06

Porota na tomto návrhu hodnotí kladně zejména jednoduchost a jasný výraz, který přísluší právě veřejné budově a odůvodněné použití základního architektonického jazyka jako je kontrast mezi světlem a stínem, materialitou a lehkostí. Zároveň se jedná o přístup k rekonstrukci respektující stávající konstrukci i kontext, ve kterém se budova nachází. Porota má však výhrady ke ztvárnění obřadní síně, která by svým výrazem mohla být velkorysejší a odpovídat tak celkové architektuře budovy. Ačkoli se jedná o technologicky standardní projekt, je zde prostor, aby se mohl po energetické stránce dále rozvinout. Dopracování z hlediska technologií je také podmínkou realizace tohoto projektu, stejně jako zvážení lepší integrace obnovitelných zdrojů do konceptu budovy. Stejně důležité bude prozkoumání stávající konstrukce, možnosti jejího odhalení a koexistence tohoto přístupu s nutným technickým zařízením budovy.   06_II_portfolio

 

2. CENA

(NL) Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička

08

2. cena: návrh č. 19 – 2. kolo č. 08

Na návrhu porota oceňuje zejména přímočaře zvolený koncept, který s respektem k původnímu stavu odhaluje a používá stávající konstrukci jako hlavní estetický prvek. Dalším silným vizuálním motivem může být externí stínění budovy, které ovšem není v návrhu dostatečně explicitně popsáno ani zobrazeno. V případné fázi dopracování studie bude nutné se na tento motiv soustředit, stejně jako na adekvátní vstup do budovy se zádveřím. Pochybnosti obzvláště v prezentaci interiérů vzbudila estetická kvalita konstrukce, která nemusí splnit očekávání autorů. Zároveň subtilní ztvárnění fasády by muselo být podrobeno hlubšímu dopracování. Z technologického hlediska, je chvályhodné, že návrh pracuje s fotovoltaickým systémem i se zpětným využíváním dešťové vody. Stejně jako u dalších návrhů by tento aspekt využití technologií musel být dopracován.   08_II_portfolio

 

 

3. CENA

(CZ)  Dalibor Hlaváček, Ludvík Holub, Zuzana Kučerová, Martin Čeněk; spolupráce: Matúš Ficko, Martin Král

04

3. cena: návrh č. 41 – 2. kolo č. 04

Pečlivě propracovaný návrh, který nabízí stavebně i technologicky poměrně úsporné řešení, je proveditelný a vhodně aplikuje fotovoltaický systém. Porota na vnitřním uspořádání oceňuje především návrh druhého schodiště, které umožňuje více reprezentativní a společenské využití této vertikální komunikace i přilehlých prostor. Dopracovat by si zasloužila deklarovaná propojenost a přístupnost přízemí až do vnitřního dvora, která však díky zvoleným architektonickým prostředkům není tak silná – vstup z ulice blokuje jednak transversální rampa a směrem do dvora zmenšuje prostupnost půdorysné uspořádání. Esteticky racionální fasáda by mohla být přepracována tak, aby připomínala méně standardní administrativní budovu a více budovu veřejnou.   04_II_portfolio

 


 

 

NEOCENĚNÍ FINALISTÉ

 

 

01

44 – 2. kolo 01

(CZ) EHL & KOUMAR ARCHITEKTI: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; spolupráce: Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Ondřej Hlaváček

Porota ocenila čistotu ztvárnění a exaktní výraz domu, čehož autoři dosáhli obnažením a zvýrazněním původních konstrukcí. Nicméně plné pojetí východní fasády a užití fasádních roštů vedly k uniformitě, která dle poroty není pro radnici tou nejlepší cestou. V organizaci interiéru je obětováno mnoho prostoru čekacím zónám, u nichž je diskutabilní, zda by fungovaly. Kmenové jednotky oddělené závěsy se nejeví jako vhodné řešení, stejně jako obecně „ztěžknutí“ interiéru oproti návrhu z prvního kola. Naopak dobře jsou v interiéru řešeny úložné prostory. Kladně je hodnocena rovněž snaha využívat dešťovou vodu, ačkoli celkový technologický koncept by zasloužil přehodnocení, zejména co se týče aplikace tepelných čerpadel.   01_II_portfolio

 

 

02

49 – 2. kolo 02

(CZ) Martin Hejl, Lenka Hejlová, Pavel Uličný, Dalibor Staněk, Pavel Trejbal; spolupráce: Petr Štěpán, Alexey Klyuykov, Mariya Usikova, Robert Sopko

Porota si v návrhu cení zejména koncepčního přístupu a silné vize propojení přízemí s veřejným prostorem a vnitřním dvorem do jednoho celku a velkorysosti a kreativity formálního řešení jako inteligentní vnitřní krajiny. Fasáda je pojednána výrazově poměrně záhadně a kombinuje čistě průhledné a průsvitné části. Autoři nicméně neprokázali proveditelnost technického řešení fasády, která tak zůstala na úrovni konceptu. Oproti prvnímu kolu se návrh v rovině interiéru příliš neposunul a porotě scházel jeho jiný aspekt než estetický, stejně jako nedostatečně prezentoval zvládnutí rozpočtu a technické parametry budovy. Grafické zpracování a prezentace návrhu je již od prvního kola na velice vysoké úrovni. Ve výsledku však silný koncept a schopnost autorů navrhnout velkorysý projekt rekonstrukce zůstává ve skicovité rovině a porota jej hodnotí jako příliš experimentální, jednostranný a obtížně dopravovatelný a proveditelný ve stanoveném termínu.   02_II_portfolio

 

 

03

36 – 2. kolo 03

(CZ) Tomáš Hradečný, Přemysl Jurák, Kamil Měrka, Tomáš Kozel, Petra Holubová; spolupráce: Lukáš Hradečný

Jako zajímavý porota hodnotí pokus o použití tradičního motivu pražské mozaiky, díky kterému se do jisté míry přehodnocuje ostré dělení mezi vnějším a vnitřním veřejným prostorem. Vnitřní dvůr se dá využít jak k parkování, tak ke společenským aktivitám, což je podpořeno shrnovacími dveřmi. Zároveň se návrh dopracoval k vizuálnímu propojení ulice s vnitřním dvorem, což je jeho přidaná hodnota. Již od prvního kola porotu projekt zaujal díky atriu, se kterým však v druhém kole nebylo lépe pracováno a které tak představuje jednu z náročných konstrukčních změn, u nichž se v závěru neprokázala jejich výhoda. Rovněž nepřesvědčivé je technologické řešení budovy – nepříliš logicky jsou rozmístěna sanitární zařízení, vedení vzduchotechniky a strojní zázemí nemá dostatek prostoru. Na fasádě je použit sklocementový materiál, který je poměrně náročný na údržbu. V závěru pak porota nenašla výhody přetvoření potenciálně zajímavého stávajícího exteriéru v běžný vzhled administrativních budov.   03_II_portfolio

 

 

05

24 – 2. kolo 05

(NL) IND [Inter.National.Design]: Giovanni Bellotti, Pablo Roquero, Felix Madrazo, Arman Akdogan

Porota ocenila velice pečlivé dopracování návrhu mezi jednotlivými koly. Odstoupení od sousedních budov umožnilo navrhnout okna po celém obvodu, ačkoli například funkce průchodu, který tak rovněž vznikl, není zcela jasná. Jako diskutabilní a neopodstatněné se jeví také odstranění středových sloupů. Kladně byla hodnocena dobrá a adaptabilní organizace provozu, snadná navigace uvnitř budovy i půdorysné uspořádání, kterého je však docíleno právě konstrukčními změnami a zároveň může být problematické z hlediska přívodu přirozeného světla. Zvolený přístup ke ztvárnění fasády hodnotila porota v obou kolech jako velice zajímavý i z hlediska zvolených prefabrikovaných prvků a umožnění otevření okna v každé kanceláři, stejně jako pamatování na údržbu. Abstraktnost monolitického tvaru domu byla porotou vysoce ceněna, v závěru však zvolila méně ikonický přístup k řešení rekonstrukce nové radnice.   05_II_portfolio

 

 

07

10 – 2. kolo 07

(ES) Acha Zaballa Arquitectos: Cristina Acha, Miguel Zaballa

Celkový pohled z ulice U Průhonu je vhodně přizpůsoben okolní průmyslové části města. Netradiční řešení fasády působí svěžím dojmem – i s ohledem na deklarovanou zakomponovanou proměnlivou zeleň. Porota si u návrhu cení celkové propracování včetně detailů a návrhu teras, které slouží převážně pro zaměstnance úřadu. Největší terasa je (pravděpodobně realisticky) využita pouze pro technické zázemí. Provozně návrh naplnil zadání s výjimkou nedostatečného soukromí pro klienty a pracovníky odboru sociálního zabezpečení. Z technického a konstrukčního hlediska je velkým kladem projektu zachování schodišťového prostoru a snaha omezit demoliční práce ve stávající budově. Navržený podzemní prostor pod stávajícím parkovištěm porota pro investora vyhodnotila jako problematický. Zároveň se shodla na příliš abstraktním a nepřehledném zobrazení interiérů, včetně jeho barevného řešení.   07_II_portfolio

 

 


 

 

NÁVRHY Z PRVNÍHO KOLA

 

 

1 KOLO 1-70 01

01 (PL) 22ARCHITEKCI

Porota ocenila jasný koncepční přístup k estetice fasády, stejně jako promyšlené technologické schéma provozu budovy. Jako problematická působila změna objemu stavby a tlumenost uliční fasády.  01_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 02

02 (NL) architects for urbanity: Irgen Salianji, Karolina Szóstkiewicz, Marina Kounavi

Vizuálně přitažlivý a dobře prezentovaný návrh. Podél fasád jsou však upřednostněny komunikace na úkor komfortu kanceláří, které tak nejsou dostatečně přirozeně osvětleny.   02_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 03

03 (ES) José María Sánchez García Architects: José María Sánchez García, Mariló Sánchez García, Javier Fernández Contreras, Ignacio Hornillos Cárdenas, Angela Posse Praderas, Iñigo Palazón del Pino, Angela Miranda García, Cósimo Francesconi, Martino Stelzer, Enrique G-Margallo Solo de Zaldívar, Francisco Sánchez García

Porota ocenila odvážný a neotřelý přístup k řešení nové fasády, a to jak z estetického tak funkčního hlediska. Typologicky i vizuálně však návrh vnímá jako vhodnější pro jiný typ provozu, než je radnice, který nemusí zohledňovat mnohé praktické a pragmatické aspekty.   03_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 04

04 (CZ) archicraft: Miroslav Krátký, Jan Ciesla, Petra Kopecká Rybářová, Dženita Sagdati, Adam Szentesi, Marie Heralecká; spolupráce: Tomáš Kostkan, Jan Drahoš, Ana Maselli

Kladně byla porotou hodnocena snaha o vizuální kontakt prvních dvou podlaží s ulicí. Jako problematické se však jeví vnitřní uspořádání budovy – přemístění schodiště není dostatečně odůvodněno a atrium při obvodu budovy by jen velice omezeně zkvalitnilo jinak hluboký podlažní prostor.   04_portfolio a

 

 

1 KOLO 1-70 05

05 (ES) Ignacio Fernández Torres, Marie Vlčková

Vytvořením nové konstrukce nad stávajícím objektem dochází k porušení objemu původní hmoty stavby. Porota v tomto řešení, které by komplikovalo a prodloužilo výstavbu, neshledala výhodu.   05_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 06

06 (CZ) Hynek Fetterle, Vojtěch Lstibůrek; spolupráce: Jiří Petlach, Květa Fuková

Porota shledala tento projekt v konkurenci ostatních jako nepříliš nápaditý. Rovněž doporučuje autorům zjednodušit prezentaci tak, aby byly kvality návrhů lépe komunikovány.    06_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 07

07 (CZ) Studio A.J.T Praha: Jakub Trávníček, Jaroslav Trávníček

Porota vyhodnotila, že zvolená fasáda není zejména svým materiálovým řešením příliš vhodná pro dané prostředí. Zároveň vyobrazení interiéru nebylo pro porotu zcela čitelné.    07_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 08

08 (CZ) RadaArchitekti: Ravel Rada, Mirko Lev; spolupráce: Martina Řehořová, Monika Přikrylová, Marek Šulák

Zvýrazněné „digitální“ vertikální nároží spolu s pásovými okny porota nevyhodnotila jako současný a reprezentativní vzhled pro novou radnici. Ačkoli porota oceňuje jasné půdorysné uspořádání, jako diskutabilní se jeví zajištění vertikální komunikace ve spodních patrech jedním schodištěm.   08_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 09

09 (NL) NOAHH Network Oriented Architecture: Patrick Fransen, Laura Nazzari, Amaia Oiarbide, Reijer Pielkenrood, Shie Suzuki, Barbara Weber

Porota ocenila koncept vnitřního uspořádání, kterého autoři docílili chytrými architektonickými intervencemi, i přesvědčivou a přehlednou prezentaci návrhu. Pochybnosti vzbudily zvolené materiály v interiéru i na fasádě.   09_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 10

10 (ES) Acha Zaballa Arquitectos: Cristina Acha, Miguel Zaballa

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.   10_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 11

11 (CZ) Tomáš Smrž

Návrh zbytečně zvětšil objem budovy přidáním masívní ocelové konstrukce na severní fasádu. Porota považuje návrh za těžko čitelný a zároveň se domnívá, že neodpovídá estetickým nárokům na současnou moderní radnici.   11_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 12

12 (ES) Ibon Vicinay Fernández, Elena Miret Establés

Návrh nabízí přehlednou organizaci vnitřního prostoru: porota oceňuje koncepční uvažování o budově v rámci celého kontextu městského bloku i o jejím vnitřním fungování. Negativem byla chybějící přesnější představa o výsledném ztvárnění fasády i interiéru.    12_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 13

13 (JP) Kohki Hirunama Architect & Associates

Porota v návrhu ocenila komplexní strategii a silný koncept. Jeho realizovatelnost však zůstává diskutabilní. Projekt výrazným způsobem navyšuje objem budovy, což by investorovi v dalších krocích způsobilo komplikace.    13_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 14

14 (UK) Akira Yamanaka Architect

Porota nevyhodnotila kombinaci dvou formálních přístupů jako nejvhodnější pro veřejnou budovu. Tvarováním lehkého obvodového pláště rovněž dochází ke ztrátě užitné plochy v interiéru.    14_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 15

15 (SI) multiPlan arhitekti: Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Urška Bertok, Kaja Todorovič, Andrej Blatnik, Primož Oblak, Peter Žargi, Christian Volpi, Janko Mele

Porota velice ocenila čistotu a sílu návrhu, stejně jako chytrý koncept i jeho prezentaci. Změna tvaru budovy nejenom ubráním hmoty, ale i jejím navýšením by však investorovi zkomplikovala a prodloužila výstavbu.   15_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 16

16 (IE) De Blacam and Meagher / Bruce Shaw Partnership / Fourem / Arup Ireland: Shane de Blacam, Des O’Broin, Paul Hegarty, Edith Blennerhassett

Návrh ukazuje na poměrně citlivý přístup autorů k řešení stavby. Porota jej však shledala obtížně srozumitelným. Jako problematické se jevily rovněž přidané střešní prvky.    16_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 18

18 (DE) Baruccopfeifer Architektur: Lisa Barucco, Guenter Pfeifer; spolupráce: Ruzica Mikolic, Balck+Partner, Besag

Porota oceňuje jasný přístup, kdy estetika budovy vychází z technologického řešení jejího provozu, které se navíc zdá realistické. Ve výsledku však výraz radnice působí „neproniknutelně“. Skici interiéru zároveň neumožnily porotě odhalit možnou kvalitu projektu.    18_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 19

19 (NL) Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.   19_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 20

20 (CZ) LILA-architektonický atelier: Jan Lauda; spolupráce: Lucie Galiová, Eva Černá

Porota nepovažuje formalistní rozdělení stavby na více částí jiným fasádním řešením za vhodný přístup k této rekonstrukci. Problematickým bylo rovněž použití jediného schodiště pro komunikaci ve spodních patrech.   20_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 21

21 (CZ) SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI: Jan Schindler, Ludvík Seko; spolupráce: Ondřej Dušek, Sven Nevlida

Pro návrh je charakteristický ostrý kontrast mezi konzervativním přístupem k fasádě připomínající bytovou výstavbu a řešením sice hravého, pocitově však téměř korporátního, interiéru. Přidaná hodnota navrženého centrálního prostoru s vloženými eskalátory dle názoru poroty nevyváží technické, finanční a prostorové nároky tohoto řešení.  21_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 22

22 (FR) Peripherique / Marin + Trottin Architectes / Etamine: David Trottin, Charlotte Lefebvre, Virgile Portron, Thomas Maignan

Porota v návrhu ocenila otevřenost vstupního nároží i snahu o celkově koncepční přístup v organizaci vnitřního prostoru. Výsledný výraz objektu byl však definován poměrně schematicky, stejně jako vzhled interiéru. Rovněž řešení schodišťového prostoru se jeví jako diskutabilní.    22_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 23

23 (HU) GUBAHÁMORI: Péter Hámori, Sándor Guba; spolupráce: Géza Baráth

Porota ocenila svěžest návrhu i snahu o udržitelnost v návrhu rekonstrukce. Ve výsledku však projekt nevyhodnotila jako adekvátní pro reprezentaci hodnot budoucí radnice.   23_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 24

24 (NL) IND [Inter.National.Design]: Giovanni Bellotti, Pablo Roquero, Felix Madrazo, Arman Akdogan

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.    24_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 25

25 (CZ) Elan Neuman Fessler

Porota nebyla schopna na základě předložených výkresů a vizuální prezentace návrhu ocenit jeho možné kvality.   25_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 26

26 (AT) Wolfgang Tschapeller: Wolfgang Tschapeller, Gonzalo Vaillo Martinez, Bojana Vucic; spolupráce: Transsolar Energietechnik

Otevření a uvolnění půdorysu v přízemí a výsledné propojení ulice s vnitřním dvorem porota považuje za silný moment a přidanou hodnotu návrhu. Navržené schodiště na jižní fasádě však navyšuje objem budovy a představuje tak prodloužení celého procesu výstavby, které si investor nemůže dovolit.   26_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 27

27 (CZ) RILA: Ladislav Richtr, Lenka Šachová

Porota v návrhu oceňuje přemýšlivost i citlivý přístup k estetice interiéru. Ačkoli je ve vstupním podlaží umístěna kavárna výhodně při ulici, jeho celková organizace porotu nepřesvědčila o své kvalitě, stejně jako přístup ke ztvárnění fasády.    27_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 28

28 (PL) Biuro 87a: Małgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki

Jako jedni z mála zvolili autoři návrhu minimální zásah do fasády, což porota vyhodnotila jako validní přístup. Poněkud naivní vnitřní organizace fungování radnice však neobstála v konkurenci ostatních projektů.    28_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 29

29 (RO) casanova: Cosmin Chirvasie

Porota nebyla schopna na základě předložených výkresů a chaotické vizuální prezentace návrhu ocenit jeho možné kvality.    29_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 30

30 (ES / SK) Mangado & Asociados / Siebert+Talaš: Francisco Mangado Beloqui; spolupráce: Jose Luis León, Javier Perez, Fernando Royo, Juan Santorio, Richard Kráľović

Celý návrh je čistě a přehledně organizován ve svém vnitřním fungování, čehož autoři dosáhli četnými působivými vertikálními propojeními. V tomto ohledu porota vyhodnotila jako diskutabilní, zda i s takovými zásahy bude užitná plocha skutečně dostačující. Negativně v návrhu vyznívá uzavřený uliční parter.    30_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 31

31 (PT) José Luís Lázaro Fidalgo

Ačkoli je vnitřní organizace provozu logická, porota nepovažuje interiér za vstřícný ani praktický. Celkové ztvárnění fasády objektu se jeví pro novou radnici jako nepřiměřené a v rámci čtvrti jako nekontextuální.    31_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 32

32 (CZ) NIMBUS Architects: Jitka Dvorská, Andrea Houštecká, Martina Matiášková, Šárka Košťálková; spolupráce: Tereza Cihlářová, Ondřej Strejček, Štěpán Ting, Jaroslav Kupr

Porota považuje zvolený architektonický výraz nové radnice za typologicky nepřiměřený – svým ztvárněním odpovídá spíše bytové výstavbě. Oceňuje však snahu o vstřícnost uličního parteru, a to jak umístěním kavárny, tak řešením vstupu do budovy.    32_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 33

33 (CZ) Karel Filsak, Zuzana Hartlová, Eva Šarochová, Martina Dejdarová

I přes snahu autorů o čistotu přístupu k exteriéru i interiéru budovy vy výsledku působí těžkopádným dojmem. Otevření vnitřního prostoru přes všechna patra se jeví jako problematické, jak se také ukazuje v komplikovaném řešení vnitřního provozu.     33_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 34

34 (CZ) desk architekti: Jakub Děnge, Martin Kačírek; spolupráce: Miroslav Urban

Poměrně nelogická kombinace vertikálního a horizontálního členění fasády dle poroty popírá původní tvarosloví a konstrukci objektu. Ztvárnění interiéru a snaha o svěžest a lehkost v jeho řešení pak nekoresponduje s těžkopádnou fasádou.    34_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 35

35 (CZ) Atelier bod architekti: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Jan Svoboda

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.    35_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 36

36 (CZ) Tomáš Hradečný, Přemysl Jurák, Kamil Měrka, Tomáš Kozel, Petra Holubová; spolupráce: Lukáš Hradečný

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.   36_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 37

37 (SA) Mimaria I Architectural Consultants: Azzah Aldeghather, Vasileios K. Alexandrou

Porota v návrhu ocenila snahu o vizuální konfrontaci současného stavu a charakteru, která však byla ve výsledku pouze estetická s malým dopadem na lepší organizaci provozu. Zvolený výraz budovy navíc dle poroty odpovídá spíše nezávislé instituci než veřejnému úřadu.     37_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 38

38 (VN / CZ) Vo Trong Nghia / Milan Kramoliš: Vo Trong Nghia, Takashi Niwa, Marek Obtulovic, Koji Yamamoto, Nguyen Xuan Hoang, Alzbeta Krbylova, Lorene Merle, Ludovic Do Cao

Porotu v návrhu oslovila jeho velkorysost a idealismus, stejně jako téma domáckosti, které považuje za důležitý moment celého konceptu. Typologicky netradiční projekt, u něhož porota zpochybnila efektivitu provozu typického patra. Stejně tak vzbuzoval pochybnosti možný nedostatek přirozeného osvětlení a nižší komfort pracovníků úřadu.   38_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 39

39 (CZ) Ting: Štěpán Toman, Veronika Vítková; spolupráce: Tereza Vlasáková, Jitka Dvorská, Jan Kupr

Porotu oslovila logická organizace půdorysů a snaha zpříjemnit čekací zóny přivedením přirozeného světla. Fungování navrženého atria, které se rozprostírá skrz všechna podlaží kromě dvou nejvyšších, je však přinejmenším diskutabilní. Vnější výraz budovy rovněž připomíná spíše obytnou než veřejnou budovu.   39_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 40

40 (CZ) CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS: Ondřej Chybík, Michal Krištof; spolupráce: Adrián Bonet Cózar

Jistá naivita v konceptu i prezentaci návrhu působila na porotu sympaticky. Nicméně zvolená půdorysná organizace je pro provoz úřadu poměrně nepraktická, a to jak svým volným plánem, jedním schodištěm pro spodní patra, tak kruhovými kancelářemi. Porota měla rovněž výhrady ke ztvárnění fasády.    40_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 41

41 (CZ) Dalibor Hlaváček, Ludvík Holub, Zuzana Kučerová, Martin Čeněk; spolupráce: Matúš Ficko, Martin Král

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.    41_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 42

42 (PL) Riegler Riewe Architekci: Florian Riegler, Roger Riewe; spolupráce: Mikołaj Szubert-Tecl, Paulina Kostyra-Dzierżęga, Dorota Żurek, Paweł Skóra, Tomasz Padło

Porota shledala prezentaci návrhu příliš schematickou pro posouzení a porozumění jeho kvalitám. Výraz budovy rovněž nevyjadřuje a nereprezentuje identitu, kterou by si Praha 7 pro nové sídlo svého úřadu představovala.   42_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 43

43 (CZ) UNIT architekti: Michal Kohout, Jan Karásek, Zuzana Lyčková, Petr Šťovíček

Porota ocenila pragmatismus v organizaci vnitřního provozu radnice. Neztotožnila se však s celkovým výrazem zvoleným pro veřejnou občanskou budovu, který připomíná spíše řešení běžných kancelářských staveb.   43_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 44

44 (CZ) EHL & KOUMAR ARCHITEKTI: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; spolupráce: Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Ondřej Hlaváček

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.    44_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 45

45 (CH) Frank+Partner Architekten: Markus Frank, Aran Castello, Ivo Chytil, Marek Chytil

Elegantní a solidní návrh, u něhož porota ocenila také rafinovaný rámový princip řešení fasády a profesionální čistou formu jeho prezentace. Materiály a výraz interiéru však připomínaly drahou soukromou budovu a nebyly v souladu s vizí Prahy 7.   45_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 46

46 (CZ) ADR: Aleš Lapka, Pavel Čermák, Šárka Chroustová

Porota se v návrhu neztotožnila s výrazem budovy, který dostatečně nereprezentoval vizi Prahy 7 pro nové sídlo jejího úřadu. Vnitřní organizace provozu neobstála v konkurenci ostatních návrhů.    46_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 47

47 (CZ) H3T architekti: Jiří Ksandr, Vít Šimek, Tomáš Madro, Darina Bartková, Martina Kubešová

Porota v návrhu oceňuje zodpovědný přístup k technologickému řešení provozu i zapojení fotovoltaického systému do jeho konceptu. Ve výsledku však celkový architektonický koncept neobstál v konkurenci dalších návrhů.    47_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 48

48 (CZ) ROBUST architects: Ondřej Busta, Robert Damec, Helena Busta, Tomáš Fejkl; spolupráce: Pavel Rous

Navrhovaný exteriér budovy zejména v souvislosti s použitím kombinace solárních kolektorů a panelů a navrhované fotovoltaické elektrárny na pobytové střeše porota vyhodnotila jako problematickou část návrhu. Zároveň se neztotožnila se výrazněním nároží pomocí dočasné konstrukce-banneru.    48_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 49

49 (CZ) Martin Hejl, Lenka Hejlová, Pavel Uličný, Dalibor Staněk, Pavel Trejbal; spolupráce: Petr Štěpán, Alexey Klyuykov, Mariya Usikova, Robert Sopko

Návrh postoupil do druhého kola – hodnocení viz druhé kolo.    49_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 51

51 (CZ) Chapman Taylor: Jon Hale

Porota v návrhu oceňuje pečlivost a logiku v organizaci vnitřního uspořádání provozu. S výsledným výrazem exteriéru budovy se však neztotožnila – nevyhodnotila jej jako dostatečně nadčasový a reprezentativní pro současnou veřejnou občanskou stavbu.   51_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 53

53 (PL) Bartosz Warzecha Studio: Bartosz Warzecha, Justyna Warzecha, Dorota Kluska

Porota oceňuje radikálnost v konceptu a celkovém výrazu budovy. Problematickou částí návrhu byla zejména změna a navýšení objemu objektu, kvůli které by investorovi v následujících krocích povolování stavby vyvstaly nežádoucí komplikace.     53_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 54

54 (CZ) Studio Olgoj Chorchoj: Jan Němeček, Michal Froněk

Porota v návrhu ocenila racionální přístup k organizaci vnitřního provozu. Problematicky však působilo přemístění schodiště k západní fasádě a kruhové atrium neprocházející celou výškou budovy. Zejména tato architektonická rozhodnutí se zdála být jako zbytečně nákladná ve srovnání s výhodami, které by mohla přinést.    54_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 55

55 (SK) Studený architekti: Ján Studený, Benjamín Bradňanský, Vito Halada, Marián Počúch; spolupráce: Martin Uhrík

Porota neshledala architektonický výraz objektu vhodným pro reprezentativní sídlo nové radnice Prahy 7. Schématické zobrazení návrhu rovněž porotě nedovolilo ocenit jeho možné kvality.   55_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 56

56 (CZ) Kamila Amblerová, Martin Šenberger, Jiří Cajthaml

Porota v návrhu ocenila snahu o ekologický koncept fungování budovy. Výsledný výraz budovy však neodpovídal představám poroty a Prahy 7 o ztvárnění identity této městské části.    56_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 57

57 (CZ) Petr Hájek – Architekti: Petr Hájek, Tereza Keilová, Martin Stoss

Porota ocenila racionalitu v organizaci vnitřních prostor i symbolickou hodnotu, které jim autoři návrhu přiřadili. V návrzích však hledala více propracovaný přístup, který by rozpoznatelněji vyjadřoval identitu budoucího sídla úřadu městské části Praha 7.    57_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 58

58 (CZ) RKAW: Radek Kolařík, Lada Kolaříková; spolupráce: Alexandros Kaminaras, Markéta Vopelková

Porota ocenila silný přístup k organizaci vnitřního prostoru. Nicméně kvalita prezentace předloženého návrhu nedovolila porotě ocenit jeho možné přednosti.    58_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 59

59 (CZ) DDAANN: František Houdek, Daniel Baudis, Daniel Rohan, Lucia Horkavá, Tereza Čermáková, Christian Frankhauser, Martin Strnad

Kladně porota v návrhu hodnotila skromnost v použitých architektonických prostředcích. Zároveň však tím pádem nebyly adresovány výzvy, které představuje stávající konstrukce budovy, a to zejména hloubka půdorysného plánu a celkový výraz, který by měl reprezentovat charakter veřejné občanské budovy.    59_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 60

60 (CZ) Eva Velková, Jan Šorm, Pavel Zamazal; spolupráce: Michaela Kloudová

Jeden z několika návrhů, ve kterém autoři kombinovali transparentnost a uzavřenost fasád. V tomto případě porota vyhodnotila přesun schodiště v dispozici jako nelogický krok. Celková vnitřní organizace prostoru neobstála v konkurenci ostatních návrhů.    60_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 61

61 (CZ) Tomáš Kodet; spolupráce: Petra Pavelková, Martina Kodetová

Porota ocenila snahu o vytvoření originálního a silně definovaného prostorového konceptu. Celkový výraz a zvolené architektonické prostředky nicméně neodpovídaly vizi Prahy 7 o svém budoucím sídle a jeho reprezentativnosti.    61_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 62

62 (CZ) FAM Architekti

Porota v návrhu oceňuje racionální a logický přístup k řešení vnitřního uspořádání provozu, stejně jako celkovou prezentaci, která dobře komunikuje jeho základní myšlenky. S kladným ohlasem se však nesetkalo neflexibilní využití vnitřního dvora, který by v současnosti měl sloužit pro parkování v celé své ploše. Zároveň celkový výraz domu nedopovídal hledané identitě současné občanské budovy.    62_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 63

63 (CZ) The Builders: Markéta Bromová, Lukáš Brom, Štěpán Tláskal, Alžběta Bláhová

Hlavní úskalí předloženého návrhu dle poroty představoval architektonický výraz, který by mnohem lépe odpovídal rezidenční nebo komerční výstavbě, případně jejich kombinaci.    63_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 64

64 (CZ) Rudolf Müller, Petr Kadaňka, Martin Křivánek, Dagmar Sitařová

Porota v návrhu oceňuje geometrickou práci na severní fasádě. Stavba však působí poměrně generickým dojmem a v konkurenci ostatních návrhů neobstála.    64_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 65

65 (CZ) Aleš Tomášek

Porota v návrhu hodnotí kladně pokus o práci se zelení v rámci energetického konceptu. Změna objemu a tvaru stávající budovy je však natolik zásadní, že by pro investora znamenala velkou zátěž v průběhu přípravy a výstavby budoucí radnice.   65_portfolio

 

 

 

1 KOLO 1-70 66

66 (CZ) Pavel Žemlička; spolupráce: Jaroslav Minařík, Jiří Kočí

Porota ocenila přístup, s jakým se autoři postavili k výzvě stávající estetiky budovy. Nicméně nově zvolená estetika neodpovídá představě Prahy 7 o novém sídle svého úřadu. Nápadné umístění vertikálních komunikací na obálku budovy porota považuje za poměrně samoúčelné a nepřispívající ke kvalitě provozu budovy.   66_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 67

67 (CZ) SPOJPROJEKT PRAHA: Aleš Mikule, Viachaslau Filipenka; spolupráce: Ladislav Matkovský, Michal Štípek, Pavel Kokeš

Logickou půdorysnou organizaci a postindustriální charakter návrhu považuje porota za jeho klady. Porotu rovněž zaujala jižní fasáda, nicméně celkové ztvárnění návrhu vyhodnotila jako příliš schématické, aby jí dovolilo plně ocenit jeho možné kvality.   67_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 68

68 (SK) SLLA Architects: Michal Sulo, Raúl Alonso Estébanez, Miriam Lišková

Porota oceňuje rudimentální a upřímný přístup ke konceptu budovy, ve kterém autoři reagují na postindustriální charakter čtvrti, ve které se budova nachází. Celkové zobrazení interiéru a jeho fungování však shledala příliš schématickým.    68_ortfolio

 

 

1 KOLO 1-70 69

69 (CZ) Filip Havliš, David Zámečník; spolupráce: Ondřej Novosad, Martin Utíkal

Autoři si ve své snaze o otevření interiéru pomocí atria v návrhu poněkud protiřečí tím, že do něj nepřivedou přirozené světlo. Ačkoli porota ocenila snahu o přímé napojení nové radnice na uliční frontu, s celkovým architektonickým výrazem budovy se nedokázala ztotožnit.     69_portfolio

 

 

1 KOLO 1-70 70

70 (CZ) CMC Architects / Atelier SAD: Martina Chisholm, Tomáš Kalhous, Adam Jirkal, Vít Máslo, David Chisholm, Jaroslav Koza, Adam Jirkal, Martin Kalhous, Radka Argayová; spolupráce: Daniel Šimpach

Prvek centrálního schodiště je dle poroty silným momentem návrhu, který se snaží efektivně propojit provozy radnice. Porota však nebyla přesvědčena architektonickými prostředky, které autoři zvolili pro svůj návrh a které jsou vhodnější spíše pro budovy komerčního charakteru než pro sídlo reprezentující městskou část.    70_portfolio

 

 


 

 

 

VYLOUČENÉ NÁVRHY 

Návrhy, které byly z hodnocení vyloučeny pro nesplnění formálních požadavků:

 

 

1 KOLO 1-70 52

52 (CZ) Tomáš Vích, Peter Balhar

52_portfolio